Ustawa o rachunkowości Inwentaryzacja

JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 22.html

Temat: zmiany w ustawie o rachunkowości
Nowelizacja obejmuje: 1) wprowadzenie regulacji zasad wyceny i inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji; 2) zmianę obowiązków w zakresie otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych w sytuacjach ... 4) zmianę zasad rozliczania połączeń spółek metodą łączenia udziałów (wyłączenie metody łączenia udziałów w przypadku spółek nie znajdujących się pod wspólną kontrolą); 5) wprowadzenie do ustawy materii z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2895Temat: inwentaryzacja w szkole
Zgodnie z ustawą o rachunkowości: Art. 4. ust. 5. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3504


Temat: Inwentaryzacja dla Lolo 1
zostały przypisane innym osobom za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inne osoby powinno być stwierdzone dokumentem. (art.4 ust.4). Po zmianie ustawy o rachunkowosci z dnia 1.01.2002r. (Dz.U.00.113.1186) Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie ... inwentaryzację ponosi obecnie kierownik jednostki. Ustawa nie zezwala ma na scedowanie na inną osobę tej odpowiedzialności – w pewien sposób ustawodawca podkreśla znaczenie inwentaryzacji. Kierownik więc musi zadbać o właściwe: przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji. Pozdrawiam słonecznie
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=129


Temat: czas na wasze wnioski....
Dla podsycenia ducha dyskusji stawiam pytanie. Czy Waszym zdaniem inwentaryzacja środków trwałych na terenie strzeżonym raz na cztery lata musi także być wykonywania po zakończeniu trzeciego kwartału. Czy można zacząć ją wcześniej. Zachęcam do lektury stosownego fragmentu ustawy o rachunkowości Pozdrawiam Grzesiu
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=520


Temat: czas na wasze wnioski....
Nie bardzo rozumiem słowo uwzględnić. Wydaje mi się że to sformułowanie stosuje jednostka żeby trochę rozmyć sprawę. To kiedy przeprowadzono inwentaryzację zależy tak naprawdę od terminu wykonania czynności weryfikacyjnych. Nie czepiam się do wcześniejszego zarzadzenia o inwentaryzacji, szkolenia zespołów spisowych, porządkowania skłądnikó majątku i przygotowania ich do inwentaryzacji. Ale spisy z natury powinny być przeprowadzone w czwartym kwartale. Nikt nie zabrania przeprowadania inwentaryzacji np. zdawczo odbiorczych. Ale roczna weryfikuje stan w księgach na koniec roku. Weryfikuje wiarygodność bilansu. I ostatnu kwartał w jakiś sposób z tym bilansem koresponduje. Wcześniejsze nie aż tak bardzo. Jak zareagować. Wskazać że nie jest to zgodne z ustawą o rachunkowości. Ta recepta nie sprawdza się w jednostkach które mają przestawiony rok obrachunkowy, i tam gdzie funkcjonuje tzw. inwentaryzacja ciągła....
Źródło: sgi.tm.pl/forum/viewtopic.php?t=520


Temat: Istota analizy sprawozdania finansowego
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W niektórych firmach roczne sprawozdanie finansowe przed jego zatwierdzeniem musi podlegać badaniu.Dotyczy to przedsiębiorstw,które zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlegają obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu.Ustawa mówi,że ... euro. W jednostkach wielozakładowych sporządzających łaczne sprawozdanie finansowe (o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o rachunkowości)warunki te dotyczą łacznego rocznego sprawozdania finansowego,a nie poszczególnych oddziałów. Kolejną sprawą wymagającą załatwienia jeszcze w bieżacym roku obrotowym jest wybór audytora.Powinien uczestniczyć w inwentaryzacji.Nieuczestniczenie biegłego w inwetaryzacji nie powoduje jednak nieważności badania.Może on zweryfikować stan ważniejszych składników majątku w inny sposób,choć będzie to związane z pewną niepewnością.Zgodnie z ustawą o rachunkowości wyboru biegłego rewidena dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Ustawa o rachunkowości wyraźnie określa cel badania sprawozdań finansowych.Jest nim wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=709


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości.
Jednym z podstawowych aspektów rachunkowości a zarazem jej finalnym produktem jest sprawozdanie finansowe. Dzięki sprawozdawczości finansowej możliwe jest przełożenie danych księgowych na informacje niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem oraz jego oceny przez ... finansowych bardzo istotna jest ich prezentacja według obowiązujących wzorów bilansu i rachunku zysków i strat, które podane są w załącznikach do ustawy o rachunkowości. Dla potrzeb analizy finansowej ważne jest także zestawienie zawartych w sprawozdaniach wielkości z wielkościami z lat poprzednich, a także z wielkościami planowanymi. Na ostatni dzień każdego roku obrachunkowego jednostki przeprowadzają inwentaryzację. Celem sprawozdań finansowych jest według dostarczenie informacji...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=670


Temat: Istota i cele analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejacych przepisów.
zawartych w sprawozdaniach wielkości z wielkościami z lat poprzednich, a także z wielkościami planowanymi. Na ostatni dzień każdego roku obrachunkowego jednostki przeprowadzają inwentaryzację.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=739


Temat: Rachunkowość bankowa
"Rachunkowośc Bankowa" Rachunkowosc- to system ciągłego i systematycznego gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretacji procesów gospodarczych oraz ich wynikóww wyodrebnionej jednostce gospodarczej. W rachunkowosci wyróznia sie: - ksiegowosc- rejestrowanie zjawisk i procesów ... jednostki; - interpretacje danych sprawozdawczych- ekonomiczna ocena zjawisk i procesów gospodarczych oraz skutów podjetych decyzji gospodarczych; Działy rachunkowosci: - finansowa- dostarcza informacji dla odbiorców zewnetrznych( banków, kontrahentów, urzedów statystycznych, skarbowych, potencjalnych inwestorów; - zarzadcza- dostarcza informacji zarzadzajacym np: menadźerom jednostka gospodarcza dla potrzeb podejmowania decyzji; Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej Podmioty rachunkowości bankowej Bank – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa). Przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków pieniężnych do sfinansowania kredytów (pośrednictwo finansowe) Do rachunkowości należy również przetwarzanie danych w celu prezentacji w takiej formie aby ich interpretacja służyła podejmowaniu racjonalnych decyzji. Rachunkowość ma na celu pomiar, rejestrację, grupowanie i interpretację procesów gospodarczych. Obejmuje następujący zakres: 1) opis przyjętych zasad rachunkowości, 2) prowadzenie ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, inwentarz, zestawienie obrotów i sald), 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 5) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, 6) zasady gromadzenia i przechowywania wymaganej dokumentacji, 7) poddawanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość bankowa wypełnia wszystkie uniwersalne zadania rachunkowości (w szczególności umożliwia zarządzanie aktywami i pasywami oraz kontrolę przebiegu działalności). Jako system ... zapisów w drodze okresowej inwentaryzacji oraz wyceny aktywów i pasywów (doprowadzenie stanu ewidencyjnego do stanu rzeczywistego). Podmiotami rachunkowości bankowej są banki. NBP (bank banków). Emisja znaków pieniężnych, udzielanie kredytu refinansowego bankom, organizacja rozliczeń pieniężnych całego systemu bankowego, kształtowanie polityki pieniężnej Państwa. Banki komercyjne (uniwersalne i specjalistyczne np. inwestycyjne, hipoteczne, spółdzielcze). Podmiotami rachunkowości mogą być również: oddziały, filie, punkty kasowe wchodzące w skład...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1338


Temat: Istota i cel analizy sprawozdań finansowych w świetle istniejących przepisów o rachunkowości
... o różnym stopniu i zakresie informacji za dowolne okresy. Ewidencja księgowa procesów gospodarczych oparta na dokumentach źródłowych i weryfikowana okresowo poprzez inwentaryzację daje najbardziej wiarygodne źródło informacji, niezbędne w zarządzaniu firmą....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=276


Temat: Komisje inwentaryzacyjne- dyrektor musi zapłacić !!
nauczyciela Natomiast w stosunku do nauczycieli zakres ich zadań i obowiązków określa ustawa - Karta Nauczyciela. Do obowiązkowych zadań nauczycieli nie należą kwestie związane z rachunkowością w szkole. Jeżeli dyrektor szkoły wyznaczy nauczyciela do składu komisji inwentaryzacyjnej, musi uzyskać jego zgodę. Podstawa prawna: * art. 4, art. 26, art. 27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.), * art. 94 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), * art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), * § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020, ze zm.)....
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,1016.html


Temat: Inwentaryzacja
Zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przeprowadzania inwentaryzacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Rodzaje inwentaryzacji Możemy mówić o kilku rodzajach przeprowadzanych inwentaryzacjach, czyli o: 1) Inwentaryzacji środków pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, rzeczowych składników majątku obrotowego, środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją już rozpoczętą. Takiej inwentaryzacji dokonuje się drogą spisu wymienionych rzeczy według ich ilości z natury. Ponadto dokonuje się w tym przypadku również: * wyceny tych ilości, * porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych, * wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. 2) Inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należności, pożyczek i zobowiązań oraz powierzonych kontrahentom własnych składników majątkowych. W tym przypadku inwentaryzację przeprowadza się drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic. 3) Inwentaryzacji gruntów i trudno ... Tego typu inwentaryzacji dokonuje się poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości tych składników. Inwentaryzacją należy objąć również znajdujące się w jednostce składniki majątkowe dwojakiego rodzaju. Pierwsze to te ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej, a drugie to te będące własnością innych jednostek. Obowiązek obejmowania inwentaryzacją powyższych składników majątkowych nie dotyczy jednostek świadczących: * usługi pocztowe, * transportowe, * spedycyjne, * składowania. Kiedy inwentaryzacja przeprowadzona jest prawidłowo? Inwentaryzacja przeprowadzana na koniec każdego roku obrotowego jest objęta terminem poszczególnym dla konkretnych składników majątku. Mimo swej nazwy dokonanie takiej inwentaryzacji wcale nie jest przewidziane na ostatni dzień roku. Inwentaryzację uważa się za dokonaną prawidłowo, gdy: 1) W przypadku składników majątku - z wyłączeniem środków pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych w momencie ich wytworzenia - inwentaryzację rozpoczęto trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Natomiast ustalenie stanu nastąpiło przez dopisanie ... z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. 2) W przypadku zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się na terenie strzeżonym i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - inwentaryzację przeprowadzono raz w ciągu 2 lat. 3) W przypadku zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki o rozbudowanej sieci detalicznej - inwentaryzację przeprowadzono raz w roku, pod warunkiem jednoczesnego ustalenia wartości zapasów towarów i materiałów (opakowań) w cenach nabycia lub zakupu. 4) W przypadku środków trwałych oraz maszyn i urządzeń objętych inwestycją rozpoczętą, znajdujących się na terenie strzeżonym - inwentaryzację przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. Inwentaryzacja powinna być przeprowadzana nie tylko na koniec każdego roku obrotowego ale również na ... drodze umowy pisemnej odstąpić od inwentaryzacji. W myśl art. 27 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. W przypadku ujawnienia w toku inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych, dana jednostka jest zobowiązana do udzielenia wyjaśnień i rozliczenia w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji....
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=78


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
... oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych * oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811


Temat: Wolne stanowiska - urzędy wojewódzkie.
o powszechnym obowiązku obrony, o znajomość ustawy o rachunkowości, o znajomość ustawy prawo atomowe, o znajomość instrukcji kancelaryjnej, o znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, o znajomość ustawy o służbie cywilnej, o znajomość...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=808


Temat: pytania o puk
... Burmistrz i Rada Nadzorcza uznali że to Biegły Rewident z mocy ustawy o rachunkowosci może autorytatywnie stwierdzić czy zapisy w ksiegach rachunkowych sa prawdziwe, to samo dotyczy odpowiedzi na pytania czy...
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=386


Temat: O finansach publicznych, rachunkowości budzetowej
Pan redaktor Tomasz tropi rózne afery, no cóż musi o czymś pisać aby gazeta się sprzedawała, a ja proponuję niekomercyjny wątek dla wszystkich ciekawskich dyskusji na tematy finansów publicznych, rachunkowosci budzetowej. ... jak to z nimi jest w ujęciu rachunkowym , czy maja wartość i czy zgineły: 1. Od poczatku funkcjonowania ustawy o rachunkowości (poczatek lat 90) ustawodawca zapisywał że srodek trwały to ... zużycie. 2. Jednostki budzetowe prowadzą księgowość metodą kasową czyli poniesone koszty=wydatkowi stad też ustawodawca w ustawie o rachunkowosci upoważnił ministra finansów do odrebnych rozwiazań w zakresie odmiennego traktowania srodków trwałych. 3. ... całości umarzane. Dopiero od 1.01.2002 kiedy gruntownie zmieniono ustawę o rachunkowości w jednostkach budżetowych pojawiło się pojęcie amortyzacji ale to dotyczy środków trwałych zakupionych po tej dacie. Wracając do mebli które ... się chronologicznie przyjmowane do używania środki trwałe. Jest ona prowadzona zbiorczo dla wszystkich środków trwałych bez względu na ich klasyfikację rodzajową. Ustawa o rachunkowości zobowiązuje do przeprowadzenia inwentaryzacji nie rzadziej niż raz na 4 lata, chyba że kierownik jednostki swoim zarzadzeniem wprowadzi że będzie się odbywała corocznie. Inwentaryzację przeprowadza się jako spis z natury czyli to co faktycznie stoi(meble), leży(dywan), wisi(firany). Za prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji odpowiedzialne są komisje spisowe które powołuje kierownik jednostki swoim zarządzeniem. Do obowiązku komisji należy stwierdzenie stanu faktycznego i sporządzenie protokołu różnic jeżeli jakiś składników majątku brakuje lub pojawiają ... fakt że po gruntownym remoncie UMiG została dokonana pełna inwentaryzacja majątku . Inwentaryzacja została rozliczona na podstawie wniosków komisji inwentaryzacyjnych. A mnie tylko zastanawia jedno skad Pan Burmistrz wiedział że mu czegokolwiek brakuje w UMiG jak od początku swojej kadencji nie zarządzieł pełnej inwentaryzacji majątku nie ma takiego zarzadzenia w BIP (no chyba że znów jest coś tajne). Pewnie od złośliwców usłyszę że na odchodne w 1999 zinwentaryzował cały majatek w pamieci i teraz już nie potrzebuje ani zarzadzeń ani komisji spisowych bo sam wie lepiej. Jak mój znakomity profesor od rachunkowości mawiał "przepisy o rachunkowości trzeba stosować bezwzględnie ale wykazujcie również zdrowy rozsądek"
Źródło: gryfino.info/viewtopic.php?t=604


Copyright (c) 2009 JOLANTAOS.8log.pl | Strona: 22.html | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.